Martinus (1890-1981)

ble født i den lille byen Sindal på Nordjylland i Danmark. Etter barneårenes skolegang tjente han til sitt levebrød i forskjellige underordnete stillinger, inntil han i mars måned i 1921 opplevde en dyptgående bevissthetsforandring, og begynte sitt åndsvitenskapelige arbeide, som strakte seg over de neste 60 år.

Martinus forteller selv om denne «Kosmiske ilddåp» i fortalen til Livets bok på følgende måte: « I meg var blitt utløst helt nye sanseevner, evner som satte meg i stand til, ikke glimtvis, men med en permanent våken dagsbevissthet å se alle bak den fysiske verden, bærende åndelige krefter, usynlige årsaker, evige verdenslover, grunnenergier og grunnprinsipper. Tilværelsens mysterium var på den måte ikke noe mysterium for meg»
Martinus åndsvitenskap eller kosmologi som den også kalles: 

Gir logisk begrunnete svar på livets grunnleggende spørsmål

Fører til et optimistisk livssyn, og gir grunnlag for et harmonisk og sympatisk forhold til alle mennesker og alt levende.

Bidrar dermed til å fremme den humane utvikling 

Åndsvitenskapen er absolutt kun beregnet for de mennesker, som ser den som en spesiell inspirasjon. Det vil for en stor del være humane materialister.
 
Hver enkelt interessert må se kosmologien som en livsteori til et helt fritt studium. Enhver må foreta sin egen selvstendige vurdering, ut fra sine erfaringer, og ut fra sine evner. Ingen skal føle seg bundet av noe som helst annet enn sin egen oppfattelse.

Åndsvitenskapen er i full overensstemmelse med den fysiske vitenskaps sikre resultater. 

Åndsvitenskapen viser for øvrig, at det bak de store verdensreligionenes tilsynelatende ulogiske innhold, ligger mye større og helt klart intellektuelle perspektiver. Derfor har Martinus verk hoved tittelen «Det tredje testamente»

Det tredje testamente

My Image
Det tredje testamente er den overordnede tittel på Martinus samlede verk som er på tusener av sider. Hovedverket er Livets bok som består av syv bind, som inneholder kosmiske analyser som inngående beskriver livets evige struktur, prinsipper og lover. Som supplement til hovedverket har Martinus skrevet Det evige verdensbilde, hvor han ved hjelp av fine fargelagte symboler og tekster forklarer kosmologiens prinsipper. For øvrig skrev han bøkene Logikk, Bisettelse, Den intellektualiserte kristendom, Artikkelsamling 1, samt 28 mindre bøker og ca. 200 artikler.
For stadig flere mennesker skal et verdensbilde ikke bare kunne tilfredsstille intelligensens krav, men også behovet for mening, rettferdighet og kjærlighet. Kosmologien er skrevet for det humant interesserte menneske som ønsker logiske svar på livets spørsmål, og som gjerne vil utvikle en kjærlig livsholdning. Kosmologien utgjør en rekke analyser av de lover og prinsipper, som gjelder for den åndelige dimensjonen av livet. Martinus forteller at det utover lovene for den fysiske materie også finnes lover for den åndelige materie, altså for tenkingen. Det er ikke likegyldig, hvordan vi tenker og handler. Vi kan gjennom vår væremåte skape en lykkelig eller ulykkelig skjebne, alt etter vår kjennskap til og vår evne til å leve i overensstemmelse med de åndelige naturlover. Åndsvitenskapens oppgave er å veilede og opplyse menneskene om de evige lover bak livet, så vi bevisst kan utvikle den humanitet og nestekjærlighet, som er betingelsen for å skape en tilværelse, hvor vi kan leve i fred og harmoni med hverandre.
En grunnleggende tanke hos Martinus er, at alt er levende. Våre organer, celler, molekyler osv. er levende vesen, som har deres livsrom i vår organisme, på tilsvarende måte som vi lever i jordklodens organisme, som igjen er en del av en ennå større organisme osv.  Verdensaltet består på den måten av levende verdener i mikrokosmos og i makrokosmos, organisert som live inne i liv. Martinus forklarer at vi har et stort ansvar for å behandle vårt eget mikrokosmos, i form av vår kropp, på en kjærlig måte. Selv den minste tanke har avgjørende innflytelse på disse «våre minstes» velvære. Vi kan være nok så kjærlig mot våre medmennesker og dyr i vårt mellomkosmos, men på grunn av vår uvitenhet kan vi samtidig være tyranner mot det opplevende liv i vårt eget mikrokosmos. Sykdom er uttrykk for den langvarige virkning av skadelige tanker, følelser og vaner. Sykdommer kan være meget smertelige, men de forårsaker alltid større medfølelse med det univers, vår kropp utgjør. En livsstil basert på kjærlighet til disse indre levende verdener vil til gjengjeld skape en lys og strålende sunnhet for både oss selv og våre mikrovesen.